Show Features and Activities

สัมมนาสัญจรภายใต้หัวข้อ "ขับเคลื่อนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอัจฉริยะ เพื่อความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน"

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ ห้องสุวรรณมาลี ชั้น 2 โรงแรมโนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง

สัมมนาสัญจรประจำปีโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงานแสดงสินค้า Boilex Asia, Pumps and Valves Asia 2024 งานแสดงสินค้าเทคโนโลยีและการประชุมเฉพาะทางด้านหม้อไอน้ำ ภาชนะรับความดัน ปั๊ม และวาล์ว ของภูมิภาค และ งาน Thai Water Expo 2024งานแสดงเทคโนโลยีและการประชุมระดับภูมิภาค ด้านเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรน้ำและน้ำเสียที่ครบวงจรที่สุด โดยปีนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมขานรับแผนนโยบาย BCG Economy อย่างต่อเนื่อง และเล็งเห็นถึงความสำคัญด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กรมโรงงานฯ จึงมีแผนในการส่งเสริม เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทยให้มีศักยภาพ และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นด้านเทคโนโลยีการผลิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน

กำหนดการสัมมนาลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนา
สัมมนาสัญจรภายใต้หัวข้อ "ยกระดับโรงงานสู่อุตสาหกรรมสีเขียว อย่างปลอดภัยและยั่งยืน"

วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.00 น.

ณ โรงแรมโนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดระยอง

สัมมนาสัญจรประจำปีโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงานแสดงสินค้า Pumps and Valves Asia 2023 และ งาน Thai Water Expo 2023 กรมโรงงานอุตสาหกรรมเล็งเห็นและขานรับตามแผนนโยบาย BCG Economy รวมถึงการให้ความสำคัญด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมาก กรมโรงงานฯ จึงมีแผนในการส่งเสริม เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย ให้มีศักยภาพ และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นด้านเทคโนโลยีการผลิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย เพื่อก้าวสู่อุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน หากคุณเป็นผู้ประกอบการกิจการโรงงานอุตสาหกรรม หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการผลิต ขอเรียนเชิญมาร่วมรับฟังความรู้จากผู้ชำนสญการ จากกรมโรงงาน อุตสาหกรรม และพบการสาธิตเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ด้าน ปั๊ม วาล์ว และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องจากผู้ประกอบการชั้นนำมากมาย เพื่อนำความรู้ไปปรับใช้และต่อยอดกับธุรกิจของท่าน

กำหนดการสัมมนาลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนา
สัมมนาสัญจร: ถอดรหัสสีเขียวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างปลอดภัยและยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30-16.00 น.

กลับมาอีกครั้ง!! สัมมนาสัญจรโดย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ประเทศไทย ผู้จัดงานแสดงสินค้า Boilex Asia และ Pumps and Valves Asia งานแสดงเทคโนโลยีเฉพาะทางงานเดียวของประเทศไทยด้าน ภาชนะรับแรงดันไอน้ำ ปั๊ม วาล์ว และอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง จัดพร้อมกับงาน Thai Water Expo 2022 งานแสดงสินค้าและการประชุมนานาชาติด้านเทคโนโลยีน้ำและการจัดการน้ำเสียงานเดียวในประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรมเล็งเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของภาคอุตสาหกรรม ที่มุ่งสู่เทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงการให้ความสำคัญด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น จึงมีแผนในการส่งเสริม เพื่อผลักดันให้ธุรกิจอุตสาหกรรม มีศักยภาพในการแข่งขัน และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นด้านเทคโนโลยีการผลิต สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย เพื่อก้าวสู่การพัฒนาโมเดลเศรษฐกิจที่ยั่งยืนตามแผนนโยบาย BCG Economy และการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมสู่การเป็น อุตสาหกรรมสีเขียว

กำหนดการสัมมนาลงทะเบียนเข้าฟังสัมมนา
อนาคตอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ BCG

Thai session: Wednesday 2 September 2020 at 13.30-15.00 hrs. (Bangkok time)

แนวคิด BCG economy ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรจากกระบวนการชีวภาพ การหมุนเวียนวัสดุกลับมาใช้ และ มุ่งเน้นในการลดมลพิษควบคู่กันไป ได้รับการสนับสนุนให้นำมาปรับใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันเพื่อการลดต้นทุนและเสริมประสิทธิภาพโรงงานของผู้ประกอบการ ร่วมรับฟังสัมมนา "อนาคตอุตสาหกรรมไทย ก้าวไกลสู่ BCG" เพื่อนำความรู้ในแง่มุมต่างๆมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานประกอบการของท่าน

"iGTB ระบบแจ้งเตือนและแสดงสถานะการทำงานของบอยเลอร์"

โดย คุณจีระศักดิ์ อุปัญ

Download Presentation
"การจัดการกับฝุ่นในกระบวนการผลิตที่สามารถก่อให้เกิดการระเบิดได้ Dust Explosion Risk Management"

โดย คุณสมพล ว่องเจริญ

Download Presentation
"เทคโนโลยี Cooling system และการเลือก Cooling system ให้เหมาะสมกับการใช้งาน"

โดย คุณวิศิษฐ์ เยาวพงศ์ศิริ คุณทวีศักดิ์ ศรีทรานนท์ และคุณคมสัน แย้มสกุลณา

Download Presentation